Pravidlá súťaže na instagrame

  1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je Iveta Tomanová – NECHTOVÉ ŠTÚDIO – SARAH, IČO: 43463100, so sídlom Severná 1, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, pod číslom živnostenského registra: 620-26307 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je prevádzkovateľom webstránky www.tomanova.sk.

1.2 Názov súťaže je „Súťaž o manikúru v hodnote 50€.“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 10.06.2024 do 10.07.2024.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (Instagram) a
nemá s ňou žiaden vzťah. Meta (Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 

  1. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej

republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovom profile tomanova.sk, v termíne od 10.06.2024 do 10.07.2024, pričom splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovom profile tomanova.sk a facebookovej stránke www.facebook.com/tomanova.sk.

 

  1. Pravidlá súťaže

3.1 Podmienkou súťaže je, aby účastník, ktorý sa zapojí do súťaže sledoval súťažný instagramový profil tomanova.sk. Následne pod súťažný príspevok vytvorí komentár, do ktorého napíše minimálne jednu osobu/kamarátku, ktorá vždy musí mať krásne upravené nechty.

3.2. Výherca súťaže bude určený losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

 

  1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 V súťaži bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý vyhrá nechtovú manikúru, cena bude výhercovi vyhotovená na základe dohodnutého termínu s výhercom po ukončení súťaže.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 10.07.2024. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu

zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme žrebovania vo videu prostredníctvom sociálnych sietí, prevádzkovateľa súťaže a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru

darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania a uplatnenia výhry.

4.5 Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 8 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov (ďalej len Zákona o dani z príjmov), je výhra predmetom dane z príjmov, okrem

výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9 ods 2. písm. l) Zákona o dani z príjmov, a to výhry v hodnote

neprevyšujúcej 350 eur výhru, pričom ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa

zahrnú len príjmy nad 350,- Eur.

 

  1. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok

na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si

vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo

doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.tomanova.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor

oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s

konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo

vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel

súťaže.

 

  1. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o

ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol

počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej

vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným

údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných

údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných

údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie

však dlhšie ako 15 mesiacov.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojich sociálnych sietí a sprostredkovateľom povereným doručením výhry.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je

účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

6.5 Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje oboznámenie sa a súhlas s týmito Pravidlami súťaže.

 

  1. Platnosť pravidiel

 

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 10.06.2024, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

 

V Banskej Bystrici, 10.6.2024